Prírodná kozmetika - Načítavanie...

ÚČINNÁ PRÍRODNÁ KOZMETIKA Výhradný distribútor pre SR a ČR
MENU

MENU

Ochrana osobných údajov

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Spoločnosť Assay cosmetics, s. r. o., so sídlom Magurská 3063/9, Poprad 058 01, IČO: 454 14 866, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 173480/P (ďalej aj ako „Assay Cosmetics, s. r. o.“ alebo ako „Predávajúci“) je prevádzkovateľom elektronického internetového obchodu www.annemarieborlind.sk a www.annemarieborlind.cz.

Dovoľujeme si Vás podrobne informovať o spôsobe zaobchádzania s Vašimi osobnými údajmi.

Podmienky spracúvania osobných údajov (ich zisťovanie, spracovanie, ukladanie)

Naše webové stránky môžete navštíviť aj bez uvedenia Vašich osobných údajov. Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že Vaše osobné údaje v našom mene ukladá a tiež zabezpečuje ich prenos ako sprostredkovateľ - spoločnosť Assay Cosmetics s.r.o.

Ukladáme iba registračné údaje bez identifikačných údajov, napr. názov Vášho internetového poskytovateľa, internetová stránka, z ktorej ste navštívili našu internetovú stránku alebo názov požadovaného súboru. Údaje uvedené v predchádzajúcej vete neumožňujú identifikáciu Vašej osoby a využívame ich len pre zlepšenie nami poskytovaných služieb.

Vaše osobné údaje sú vyžadované počas procesu tvorby objednávky alebo pri registrácii Vášho osobného zákazníckeho účtu alebo pri objednávke nášho newsletteru. Tieto informácie nám poskytujete dobrovoľne. Vami uvedené údaje používame bez Vášho predchádzajúceho súhlasu výlučne k vybaveniu Vašej objednávky. Po kumulatívnom splnení dvoch podmienok - úplnej realizácii objednávky vyplývajúcej z uzatvorenej kúpnej zmluvy na internete a po úplnom zaplatení kúpnej ceny - budú Vaše osobné údaje zablokované pre ďalšie použitie a k ich likvidácii dôjde po uplynutí daňovej a zákonnej lehoty, pokiaľ ste nedali výslovný súhlas k ďalšiemu využitiu Vašich osobných dát.

Likvidáciu Vašich osobných údajov vykonáme bez zbytočného odkladu vtedy, keď ako dotknutá osoba uplatníte námietku podľa § 28 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Pri prihlásení sa k odberu nášho newslettera vyžadujeme Vašu emailovú adresu, ktorú ďalej využívame na marketingové účely, a to do tej doby, kým túto službu nezrušíte. Pokiaľ chcete zrušiť zasielanie newslettera, využite, prosím, odkaz v pätičke newslettera alebo zašlite krátku správu prostredníctvom emailu na adresu podpora@annemarieborlind.sk, alebo poštou na vyššie uvedenú poštovú adresu.

Webová analýza pomocou služby Google Analytics

Na našich webových stránkach je aktivovaná webová analýza Google Analytics spoločnosti Google Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používa tzv. cookies (malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači). Pomocou tejto služby môžeme sledovať a analyzovať, ako využívate naše webové stránky. Informácie o využívaní webovej stránky vo forme cookies sa ukladajú na server spoločnosti Google v USA. V prípade aktivácie anonymizácie IP adresy na tejto webovej stránke bude vaša IP adresa spoločnosťou Google skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch je na server Google v USA prenášaná úplná IP adresa a tam skrátená. Z poverenia prevádzkovateľa týchto webových stránok bude Google tieto informácie zhromažďovať na vyhodnotenie používania aktivít na webových stránkach a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu voči prevádzkovateľovi webových stránok. IP adresa oznámená Vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebude spájaná s inými údajmi. Ukladaniu súborov cookies možno zabrániť pomocou príslušného nastavenia softvéru Vášho prehliadača. Upozorňujeme však na to, že v tomto prípade nebude možné plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Zberu údajov vytvorených cez súbor cookie alebo vzťahujúcich sa k Vášmu používania webových stránok (Vašej IP adresy) spoločnosťou Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou možno zabrániť stiahnutím a inštaláciou pluginu do prehliadača, ktorý je k dispozícii v nasledujúcom odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk

Odovzdávanie osobných údajov

Osobné údaje neposkytujeme tretím stranám, výnimkou sú prepravné spoločnosti. Vaše osobné dáta odovzdávame iba našim zmluvným distribučným partnerom za účelom dodania objednaného tovaru, a to: IN TIME, s.r.o., Slovenská pošta, a.s., Slovak Parcel Service, s.r.o.

Využívanie sociálnych pluginov na sociálnych sieťach Facebook

Na našich webových stránkach využívame tzv. sociálne pluginy na sociálnych sieťach Facebook. Služba je prevádzkovaná spoločnosťou Facebook Inc. (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"), ďalej označovanou ako "Poskytovateľ". Viac informácií a prehľad o použitých sociálnych pluginoch a ich vzhľade nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Ak spustíte našu webovú stránku, ktorá obsahuje sociálne pluginy, potom Váš prehliadač automaticky nadviaže spojenie so serverom sociálnej siete Facebook. Poskytovateľ sociálneho pluginu tak priamo prepojí obsah webovej stránky vo Vašom prehliadači na sociálnej sieti, a to aj v prípade, ak na danej sociálnej sieti nemáte založený profil alebo ste sa neprihlásili. Túto informáciu (vrátane vašej IP adresy) Váš prehliadač automaticky odošle a uloží na server poskytovateľa sociálnej siete v USA.

Ak ste prihlásený na niektorej zo sociálnych sietí, tak môže poskytovateľ priamo prepojiť našu webovú stránku s Vaším profilom na Facebooku. Napr. ak aktivujete tlačidlo "Páči sa mi to", tak bude táto informácia opäť odoslaná a uložená na server poskytovateľa tejto služby.

Účel a rozsah zberu údajov a ich ďalšie spracovanie a použitie poskytovateľom, ako aj súvisiace práva a možnosti na nastavenie ochrany súkromia nájdete v pokynoch na ochranu dát príslušného poskytovateľa.

Pokyny na ochranu dát spoločnosti Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Dotazník spokojnosti Heureka.sk

Prevádzkovateľ je oprávnený posielať osobné údaje zákazníkov v rozsahu údajov o zakúpenom tovare a e-mailových adries, použitých v rámci nákupov na stránkach e-shopu, prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je voči nášmu e-shopu v postavení spracovateľa osobných údajov v zmysle § 8 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zasielanie e-mailových adries  a údajov o zakúpenom tovare sa týka všetkých zákazníkov, ktorí nevyjadrili svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle § 62odst. 3 zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a je robené po každom nákupe na internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je oprávnený poskytnutú e-mailovú adresu a údaje o zakúpenom tovare použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníku spokojnosti, v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi, dostupných na adrese https://www.heurekashopping.sk/resources/attachments/p0/61/obchodne-podmienky-overene-zakaznikmi-heurekask-2016.pdf. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk poskytnuté e-mailové adresy a údaje o zakúpenom tovare uchováva po dobu, po ktorú je naša spoločnosť zaradená do programu Overené zákazníkmi, alebo po dobu, kedy zákazník vyjadrí svoj nesúhlas so zaslaním obchodných oznámení voči nášmu e-shopu alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk k čomu je mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku.

Právo na informácie

Podľa ustanovení § 28 Zákona o ochrane osobných údajov máte vo vzťahu k Vašim osobným údajom právo vyžadovať od nás: 

  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané
  • informáciu o zdroji, z ktorého sme získali Vaše údaje na spracúvanie
  • zoznam Vašich údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
  • opravu alebo likvidáciu Vašich nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov
  • likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil
  • likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona

Kontakt pre ochranu osobných údajov

V prípade otázok týkajúcich sa zisťovania, spracovania a využívania Vašich osobných údajov, pre zdôvodnenie, zablokovanie, či vymazanie Vašich otázok, ako aj odvolanie doteraz udelených súhlasov sa obráťte na: podpora@annemarieborlind.sk

Povinnosť mlčanlivosti

V zmysle § 22 Zákona o ochrane osobných údajov zachovávame mlčanlivosť o údajoch, ktoré spracúvame, pričom naša povinnosť trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. Naša povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov činných v trestnom konaní podľa osobitného zákona.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňa 25.5.2018